cj logistics thailand co. ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at cj logistics thailand co. ltd
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s banner
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม , โลจิสติกส์
  • บริหารงานคลังสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
  • มีทักษะในการวางแผนและติดตามงานอย่างเป็นระบบ