• ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
  • Internal Auditor manager
  • ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ตรวจสอบภายใน

10-Aug-20

 

Applied
  • ช่างยนต์
  • ช่างยนต์
  • ช่างยนต์

10-Aug-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์ภาคโรงงาน ซื้อวัตถุดิบ ขนส่ง
  • ระสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการบริหารงานจัดซื้อ
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?