• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือพยาบาล
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก
  • ผ่านการฝึกอบรมหรือรับรองจาก GCP

4 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก
  • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?