• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตามสายงานจพพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วิศวกรเครื่องกล

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?