chememan public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at chememan public company limited
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Rayong
  • รับและเตรียมวัตถุดิบ ดำเนินการผลิตให้ได้ตามแผนงาน
  • ควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  • ดูแลรักษาเครื่องจักรให้สามารถดำเนินการผลิตได้
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Saraburi
  • ติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการติดตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Saraburi
  • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ
  • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัย และ ISO45001