chanwanich group
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 32 jobs at chanwanich group
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  PhrapradaengTHB 16K - 25K /month
  • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือการผลิต
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิต 1+ ปี
  • สามารถแยกแยะสีได้ปกติ, ทำงานจ-ศ.และเดือนละ 2 เสาร์
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  BangrakTHB 30K - 70K /month
  • มีปสก. ด้าน Data Science 1 ปี +
  • มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ
  • ประกันกลุ่ม, พักร้อน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangplee
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไป และสามารถขับรถยนต์ได้
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ทำงานในโครงการใหญ่ของรัฐ
  • ปฏิบัติงานได้ทั้งสนญ.สีลมและสนามบินสุวรรณภูมิ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangplee
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไป และสามารถขับรถยนต์ได้
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ทำงานในโครงการใหญ่ของรัฐ
  • ปฏิบัติงานได้ทั้งสนญ.สีลมและสนามบินสุวรรณภูมิ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • วุฒิป.ตรี สาขาเยื่อและกระดาษ/การพิมพ์/บรรจุภัณฑ์
  • ปสก.ทำงาน 3+ ปี ในธุรกิจกระดาษ หรือสิ่งพิมพ์
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangplee
  • มีปสก. 5 ปี ขึ้นไป ในสายงาน IT Infrastructure
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • ปฏิบัติงานได้ทั้งสนญ.สีลมและสนามบินสุวรรณภูมิ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 35K /month
  • วุฒิป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.วางแผนและควบคุมการผลิตด้านงานพิมพ์ 3+ ปี
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  Next