"chanwanich group: business unit of paper converting"
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-2 of 2 jobs at chanwanich group: business unit of paper converting
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's banner
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 35K /month (negotiable)
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • ปสก.ด้านบริหารงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's banner
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 35K /month
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงานจ-ศ.และเสาร์เว้นเสาร์