• การศึกษาวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในงานขนส่งอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

09-Jul-20

 

Applied
  • วุฒิ ม.3 ทุกสาขาขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านติดตั้งหรือระบบประปาพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานภาคสนามได้

09-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?