chanel thailand limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs at chanel thailand limited
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ด้านการนวดหน้าอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะด้านการขายและให้คำแนะนำ และการบริการ
  • สามารถเดินทางภายในกรุงเทพ และสาขาต่างจังหวัดได้
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ/ ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น
  • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในด้านการจัดการ Stock และ Packing
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น
  • มีความสามารถในการใช้ Ms Office โดยเฉพาะ Excel
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ด้านการนวดหน้าอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะด้านการขายและให้คำแนะนำ และการบริการ
  • สามารถเดินทางภายในกรุงเทพ และสาขาต่างจังหวัดได้
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Northeastern
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ/ ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น
  • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย