"Chan Wanich Co. Ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs at Chan Wanich Co. Ltd.
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s logo
  Phrapradaeng
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
  • ประสบการณ์การบริหารโครงการ และบริหารผู้ใต้บังคับชา
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้าน Programmer
  Chan Wanich Co., Ltd.'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd.'s logo

  Project Manager

  Chan Wanich Co., Ltd.
  Bangrak
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไปในงานบริหารโครงการและ Operations
  • บุคลิกดี มีทักษะในการนำเสนองาน
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.บริหารโครงการของภาครัฐ