central retail corporation ltd central group
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 34 jobs at central retail corporation ltd central group
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo

  Sales Project

  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)
  Bangplee
  • ประสบการณ์ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • สร้างกลยุทธ์การขายและวิเคราะห์ยอดขาย
  • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  Songkhla
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  Pathumthani > Muang
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  Central > Others
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ChonburiTHB 25K - 45K /month
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  Northeastern > OthersTHB 25K - 45K /month
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  Northeastern > OthersTHB 25K - 45K /month
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  SongkhlaTHB 25K - 45K /month
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Next