"central group supporting unit"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs at central group supporting unit
  Central Group (Supporting Unit)'s banner
  Central Group (Supporting Unit)'s logo
  Pathumwan
  • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษ และใช้สื่อสารเบื้องต้นได
  • ประสบการณ์ 0-2 ปีในการทำงาน Admin ของ Project หรือ
  • เป็นคนทำงานละเอียด ชอบงานเอกสาร