central group centara hotels resorts
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 109 jobs at central group centara hotels resorts
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo
  Pathumwan
  • มีทักษะในการบริหาร การวางแผนและตัดสินใจดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • มีประสบการณ์มินิซูเปอร์มาร์เก็ต
  • มีประสบการณ์งานค้าปลีก
  • มีประสบการณ์ด้านบริการในระดับหัวหน้างาน
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านซูเปอร์มาร์เก็ต
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรืองานบริการ
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านซูเปอร์มาร์เก็ต
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรืองานบริการ
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน
  Next