• อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.