carpet maker thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at carpet maker thailand co ltd
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Khon Kaen
  • ประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการวางแผนงาน และบริหารจัดสรรบุคลากร
  • มีความเป็นผู้นำเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Khon Kaen
  • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Khon Kaen
  • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต