"Carabao Tawandang Co. Ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs at Carabao Tawandang Co. Ltd.
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • มีความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP , HACCP
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตของโรงงานอาหารหรือยา5ปี
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo

  GA Manager

  Carabao Tawandang Co., Ltd.
  Chachoengsao
  • มีความเชี่ยวชาญในงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ในระดับจัดการอย่างน้อย 3 ปี