• วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.