• จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น,ตลท., ก.ล.ต
  • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
  • TOEIC 700 ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?