buriram sugar public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at buriram sugar public company limited
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงินรวม
  • กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี
  • สร้างระบบ ควบคุม ระบบตรวจสอบ การทำงานของสายงาน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
  • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
  • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, MS Office ได้เป็นอย่างดี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์4 ปีในการทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท