buriram sugar public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at buriram sugar public company limited
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • บริหารงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน
  • สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • บริหารจัดการงานด้านบัญชี,ควบคุมงบการเงินของบริษัท
  • บริหารจัดการสภาพคล่องทั้งองค์กร
  • ประสบการณ์งานด้านการบริหารและมีใบอนุญาตCPD