• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
  • จัดทำประมาณการกระแสเงินสด รายงานต้นทุน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?