burapa prosper co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at burapa prosper co ltd
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s banner
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์ขายต่างประเทศ หรือ Import-Export 5-10ปี
  • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ความรู้ด้านภาษาจีน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)