bumrungrad hospital public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs at bumrungrad hospital public company limited
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในการบริการและพบปะลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  • โอกาสในการใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  • โอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรชั้นนำ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • วุฒปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 1-2 ปี
  • มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอาคาร
  • ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีสาขา Engineering ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง และงาน Project 5 ปี
  • มีทักษะด้าน Computer และ Software ในการทำงาน