• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด
  • บริหารจัดการแผนงานที่วางไว้ให้ประสบผลสำเร็จ
  • วางแผนจัดทำควบคุมประเมิณผลกิจกรรมทางการตลาด

13-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?