• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด
  • บริหารจัดการแผนงานที่วางไว้ให้ประสบผลสำเร็จ
  • วางแผนจัดทำควบคุมประเมิณผลกิจกรรมทางการตลาด

19-Nov-18

 

Applied
  • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  • Engineering Manager
  • Salary: Attractive

15-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?