• ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
 • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจอาหาร
 • ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาด

20-Jul-18

 

Applied
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การรับรู้และประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
 • ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาด

20-Jul-18

 

Applied
 • เพศชายและหญิง อายุ 30 – 40 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ธุรกิจและงบการเงิน

20-Jul-18

 

Applied
 • วางแผนและออกแบบระบบเครือข่ายขององค์กร
 • Network , Lan , WLAN , WAN
 • IP,TCP/UDP Protocols

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3-5 years in corporate stragegy
 • Preferably in management consulting firms
 • Be able to lead any complex project management

19-Jul-18

 

Applied
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบควบคุม

19-Jul-18

 

Applied
 • 3-5 years of web developer experiences
 • 7 working hours/day
 • development opportunities

18-Jul-18

 

Applied
 • Mobile App Developer Experience
 • 7 working hours/day
 • development opportunities

18-Jul-18

 

Applied
 • Define capability strategy and development plan
 • Design traning program to meet expectation
 • Measure development plan effectiveness

17-Jul-18

 

Applied
 • Oracle, SQL Server,MySQL
 • Experince in Database Admin
 • 7 working hour/ day

16-Jul-18

 

Applied
 • 3-5 years in M&A, venture capital
 • Understand investment both direct and indirect
 • Launch new venutre project

13-Jul-18

 

Applied