• Sampling, Roadshow
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานและการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • สามารถออกต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลา หรือวันเสาร์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Event
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดงาน Event 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานโครงสร้างของงาน Event

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • งานด้านการเขียน
 • พิสูจน์อักษร
 • ใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องตามหลักภาษา

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
 • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.