• Event
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดงาน Event 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานโครงสร้างของงาน Event

16 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง กับลูกค้า
 • มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ปัญาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้,ความเข้าใจ,ประสบการณ์ในงาน Event

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารอัตรากำลังและร่วมวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีประสบการณ์ตรงในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ปริญญาตรี ทางด้านสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
 • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • งานด้านการเขียน
 • พิสูจน์อักษร
 • ใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องตามหลักภาษา

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied