• ติดต่อประสานงาน และออกพบโรงแรมและ Supplier
  • ป้อนข้อมูลในระบบและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกเพื่อจัดหาข้อมูล

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.NET C#
  • สามารถใช้งานภาษาสคริปเช่น Javascript,jQuery
  • มีความรู้ ความเข้าใจ RDBMS โดยเฉพาะ MS SQL SERVER

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.