• Support งานด้านเอกสารของแผนก Sale / Admin
 • การศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • การศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี

6 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,ติดต่อประสานงานได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างกลโรงงาน อุตสาหการ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.