• ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
  • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย

18-Oct-19

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical
  • Minimum 3 years working experience
  • Having experience in working with FDA

17-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?