biopharm chemicals co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs at biopharm chemicals co ltd
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
  • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น