"BioNet-Asia Co. Ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs at BioNet-Asia Co. Ltd.
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,เทคโนโลยีทางชีวภาพ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ทางด้านวิจัยทางชีววิทยา GMP.
  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางเทคนิคที่ดี
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,เทคโนโลยีทางชีวภาพ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ทางด้านวิจัยทางชีววิทยา GMP.
  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางเทคนิคที่ดี