• จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหาร 3 ปี
 • รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

22-Feb-19

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ให้บริการลูกค้า
 • จัดเรียงและจัดเติมสินค้า

22-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบการศึกษาระดับ ม. 3 - ปวส.
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณา

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม. 3 - ปวส.
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณา

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม. 3 - ปวส.
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณา

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหาร 3 ปี
 • รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหาร 3 ปี
 • รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

22-Feb-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกหรือบริการ 3 ปี
 • รับผิดชอบ ในการบริหารยอดขาย และผลกำไรของสาขา
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

22-Feb-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกหรือบริการ 3 ปี
 • รับผิดชอบ ในการบริหารยอดขาย และผลกำไรของสาขา
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม. 3 - ปวส.
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณา

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหาร 3 ปี
 • รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

22-Feb-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกหรือบริการ 3 ปี
 • รับผิดชอบ ในการบริหารยอดขาย และผลกำไรของสาขา
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหาร 3 ปี
 • รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานเป็นกะที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานเป็นกะที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานเป็นกะที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานเป็นกะที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานร้านยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานเป็นกะที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานเป็นกะที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกดี รักงานบริการ ขยัน และอดทน
 • ยืดหยุ่นเรื่องวันและเวลาทำงานได้

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกดี รักงานบริการ ขยัน และอดทน
 • ยืดหยุ่นเรื่องวันและเวลาทำงานได้

22-Feb-19

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ให้บริการลูกค้า
 • จัดเรียงและจัดเติมสินค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานเป็นกะที่กำหนดได้

22-Feb-19

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ให้บริการลูกค้า
 • จัดเรียงและจัดเติมสินค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ให้บริการลูกค้า
 • จัดเรียงและจัดเติมสินค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ให้บริการลูกค้า
 • จัดเรียงและจัดเติมสินค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกดี รักงานบริการ ขยัน และอดทน
 • ยืดหยุ่นเรื่องวันและเวลาทำงานได้

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกดี รักงานบริการ ขยัน และอดทน
 • ยืดหยุ่นเรื่องวันและเวลาทำงานได้

22-Feb-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกดี รักงานบริการ ขยัน และอดทน
 • ยืดหยุ่นเรื่องวันและเวลาทำงานได้

22-Feb-19

 

Applied