betagro public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs at betagro public company limited
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ประสบการณ์ : 3-5 ปี
  • ทางด้าน ด้านการเงิน, ด้านบัญชี, ด้านการจัดการ
  • มีความรู้ในการจัดการกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านProduct Strategy การตลาด
  • สามารถจัดทำกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือทริประยะยาวได้
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ปริญญาตรี สาขา ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศษฐศาศตร์
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Trade Marketing
  • มีประสบการณ์ด้านขายและการตลาดธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง