• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์บริหารงานทางด้าน Inventory management
 • รวบรวม วิเคราะห์ Data งานทางด้าน Supply chain

24-Sep-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration,, Marketing.
 • 2-3 years working experience in Export Sales.
 • Strong in English communication skill.

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวแพทย์
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ การอ่านหรือวิเคราะห์
 • แนะนำและจัดการให้บริการลูกค้า

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้านการสรรหาพื้นที่
 • มีความรู้ทางสถิติ

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM
 • ผลักดันให้ TPM ของ BU ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาLogistics
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Supply Chain และ Logistics
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ. / คอบ.
 • ประสบการณ์ทำงานการบริหารงานซ่อมบำรุง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการประสานงานที่ดี

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องมีใบกว.
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่

20-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ
 • มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้

20-Sep-18

 

Applied
 • Minimum of 3 year experience in HROD functions
 • Bachelor's Degree or Master in HROD
 • Excellent facilitation and communication skills

20-Sep-18

 

Applied
 • Have experience in IT Infrastructure 7-10 years
 • Manage and Monitor System Servers Infrastructure
 • Network devices configure and design

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านงานจัดซื้อวิศวกรรมอย่างน้อย
 • ประสบการณ์ด้านการจัดหาทั้งในและต่างประเทศ

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสต
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Warehouse Supervisor
 • ควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรภายในหน่วย

19-Sep-18

 

Applied
 • สาขาสัตวแพทย์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาการตลาด
 • มีความรู้ด้าน Marketing Knowledge
 • ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี ด้านการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านส่งออกหรือประสานงานต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการลดต้นทุน

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาLogistics
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Supply Chain และ Logistics
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรโยธา
 • ทำงาน 5 ต่อสัปดาห์
 • บริษัทสบทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขา Sensory, Consumer
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี ขึ้นไป ด้านการวิจัยพฤติกรรม
 • มีความรู้ด้านงานสถิติ การตลาด เทคโนโลยีการผลิต

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ. / คอบ.
 • ประสบการณ์ทำงานการบริหารงานซ่อมบำรุง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการประสานงานที่ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป ด้านงานการออกแบบ
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวแพทย์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปด้านงานขาย
 • เขตพื้นที่ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องมีใบกว.
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่

17-Sep-18

 

Applied