• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
 • ขายบริการทดสอบทางด้านห้องปฏิบัติการ
 • มีความรู้งานขายด้านห้องปฏิบัติการ

19-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 • รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสำเร็จรูป ภายใน

19-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree Food science
 • 3 years experiences QA / Quality System/Auditor
 • Basic knowledge of Quality & Food/Feed Safety

19-Jul-18

 

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • บริษัทสบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส fix 1เดือนและตามผลประกอบการอีก 1 รอบ

19-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมโรงงาน

19-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • 8 - 10 ปี ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร

19-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ด้านงานการตลาด
 • ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

18-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์
 • ตรวจสอบและกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา
 • มีความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียน

18-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree Human resource
 • occupational health and safety or Environment
 • Knowledge in Labor or Occupational health and safe

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาLogistics
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Supply Chain และ Logistics
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

17-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree Food Technology
 • Experience more than 2 year about QA
 • Set up, manage and monitor supplier audit plan

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรโยธา
 • ทำงาน 5 ต่อสัปดาห์
 • บริษัทสบทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jul-18

 

Applied
 • ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM
 • ผลักดันให้ TPM ของ BU ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

17-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ
 • มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป ด้านงานการออกแบบ
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

17-Jul-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration,, Marketing.
 • 2-3 years working experience in Export Sales.
 • Strong in English communication skill.

16-Jul-18

 

Applied