• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • มีเบี้ยเลี้ยงหากออกนอกสถานที่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์,สัตวศาสตร์

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป ด้านงานการออกแบบ
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

21-May-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ
 • มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรโยธา
 • ทำงาน 5 ต่อสัปดาห์
 • บริษัทสบทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-May-18

 

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • บริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วุฒิการศึกษาปรืญญาโทขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาLogistics
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Supply Chain และ Logistics
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

21-May-18

 

Applied
 • ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM
 • ผลักดันให้ TPM ของ BU ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

21-May-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree Food Technology
 • Experience more than 2 year about QA
 • Set up, manage and monitor supplier audit plan

21-May-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration,, Marketing.
 • 2-3 years working experience in Export Sales.
 • Strong in English communication skill.

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.