berli jucker public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 of 21 jobs at berli jucker public company limited
  Berli Jucker Public Company Limited's banner
  Berli Jucker Public Company Limited's logo

  Sr. Legal Affairs Officer

  Berli Jucker Public Company Limited
  Klongtoey
  • จัดทำสัญญาการค้าทั้งไทยและอังกฤษของธุรกิจค้าปลีก
  • ประสานงานหน่วยงานราชการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • ให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบ.