• จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริการ
  • เขียนแบบ อ่านแบบ และประเมินราคา

19 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบที่อาศัยอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้ Auto CAD , Shetchup , Microsoft Office

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?