• สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ในระดับดี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

18-Jan-19

 

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลจะพิจารณาพิเศษ

18-Jan-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?