• มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ในไฟฟ้าโรงงาน
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับปฎิบัติงานเชื่อมMIGอย่างน้อย 2 ปี
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ 2 คนขึ้นไป
 • งานเชื่อมชิ้นส่วนโลหะด้วย Co2

22-Aug-17

 

Applied
 • แปลเอกสารระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น
 • ล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและคนไทย
 • ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ3

22-Aug-17

 

Applied
 • เป็นตัวแทนบริหารระบบคุณภาพ ISO/TS16949
 • มีประสบการณ์ในการเป็น QMR ระบบ ISO/TS16949
 • ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เบี้ยขยัน

22-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์
 • มีประสบการณ์ในโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

22-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ JIG & FIXTURE และสามารถออกแบบ
 • สามารถอ่านแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing ) ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างน้อย 0-1

22-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบ Jig & Figture
 • มีประสบการณ์ออกแบบ Jig& Figture
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี

22-Aug-17

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วย QMR ระบบคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วย QMR ระบบคุณภาพ
 • บุคคลิกภาพ มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Aug-17

 

Applied
 • ดำเนินการให้ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติงานตาม ระบบ ISO14001 เป็นไปด้วยดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

22-Aug-17

 

Applied
 • มีความชำนาญในการทำงานด้าน STAMPPING
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบ AUTOCAD
 • สามารถอ่านแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

22-Aug-17

 

Applied
 • สามารถอ่านแบบ Engineering Drawing ได้ดี
 • ปวสหรือปริญญาตรี สาขา เครื่องกล,วิศวอุตสาหการ
 • ปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

22-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกสโตร์
 • การตรวจนับสินค้า รวมถึงการจัดส่งสินค้า
 • ขับโฟล์คลิฟและรถยนต์ได้

22-Aug-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบริหาร จัดการ คอมพิวเตอร์
 • รับผิดชอบ กำกับดูแล งานเอกสารทั้งระบบของฝ่าย
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเอกสาร/คีย์ข้อมูลด้านผลิต

22-Aug-17

 

Applied
 • งานสปอท/รีด
 • มีความขยัน อดทน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเชื่อม ชิ้นส่วนรถ
 • เชื่อมเหล็ก
 • ช่างเชื่อม

22-Aug-17

 

Applied
 • บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
 • ติดตามระบบและบริหารการปฏิบัติตามระบบ
 • เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทงานปั๊ม
 • ช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน ISO/TS 16949

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,ไฟฟ้า
 • มีทักษะในการควบคุมและบังคับบัญชา
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO/TS16949
 • ประสบการณ์ตรงกับสายงานอย่างน้อย 1ปี

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.