bangkok insurance public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs at bangkok insurance public company limited
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • งานนิติกรรมสัญญา และที่ปรึกษากฎหมาย
  • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-5 ปี
  • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสารที่ดี ทักษะภาษาอังกฤษ
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo

  Business Analyst

  Bangkok Insurance Public Company Limited
  Sathorn
  • ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
  • สนับสนุนและบริหารโครงการต่างๆ ตามแผนงาน
  • Business Analyst, Project Management