bangkok aviation fuel services public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs at bangkok aviation fuel services public company limited
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • ประสานงานได้ดี นำเสนอดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับ Academic
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์), วิศวกรรมคอมฯ
  • ประสบการณ์ด้าน System Administrator อย่างน้อย 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน System Engineer อย่างน้อย 2 ปี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • การตลาด การเงิน มีประสบการณ์ด้าน M&A Investment
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการและกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ