bangkok aviation fuel services public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs at bangkok aviation fuel services public company limited
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการ์ณด้านบัญชี หรือการเงิน 5 ปี
  • ความรู้และทักษะในการใช้ Excel ขั้นสูง ได้เป็นอย่าง
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 – 5 ปี
  • เป็นผู้ดูแลระบบ Fuel Management Accounting
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ระบบการปฎิบัติ