• Pricing Analyst
 • Pricing
 • Analyst

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Support
 • System Analyst
 • Reservation System

10 hours ago

 

Applied
 • Officer - Airside Operations ประจำสนามบินสุโขทัย
 • ประสบการณ์ในงานสายการบิน
 • ปฏิบัติงานประจำที่สนามบินสุโขทัย

06-Dec-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน
 • Toeic 600
 • ปฏิบัติงานประจำสนามบินตราด

06-Dec-19

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

06-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • งานวิศวะโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางด้านบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ใช้รับรองทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือสอบบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

05-Dec-19

 

Applied