• ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/เศษฐศาสตร์
 • มี ปสก ด้านการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกหรือ Real Estate
 • หาโอกาสทางธุรกิจ หาพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาพื้นที

14-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุง
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงกลั่นให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ

14-Nov-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมเคมี
 • แนะนำแนวทางด้านการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT บริษัทบางจากฯ
 • ประสบการณ์ ตรวจสอบ IT
 • มีความรู้ GTAG COBIT or ITIL

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?