• ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาระบบควบคุม หรือ การวัดคุม
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ปัญหางานซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม / อุปกรณ์วัดคุม 0-7 ปี

18-Oct-19

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT
 • AIS MIS SIT ICT Business Information Systems
 • GTAG COBIT or ITIL

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์การกลั่น
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาเครื่องกล โลหะการ วัสดุศาสตร์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

17-Oct-19

 

Applied
 • SAP Authorization
 • วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ Computer
 • SAP

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตลาดในด้านต่างๆ
 • ป. ตรี วิศวกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

15-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Change Agent Business Consultant
 • Change Management Business Process
 • Culture Transformation

15-Oct-19

 

Applied
 • วางแผนจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไข
 • มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มีความรู้เชิงสถิติและ Reliability Integrity

14-Oct-19

 

Applied
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างประเทศ
 • บริหารข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
 • นิติศาสตร์

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี
 • แนะนำแนวทางด้านการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
 • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

14-Oct-19

 

Applied