• ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตลาดในด้านต่างๆ
 • ป. ตรี วิศวกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

21-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท
 • ติดตาม จัดหาประกันภัย ให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
 • จัดทำ Model ทางการเงิน ของบริษัท
 • ปริญญาโท การเงิน / บัญชี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท วิศวกรรม , Supply Chain M.
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • จรรยาบรรณคู่ค้า Supplier Code of Conduct

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุง
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงกลั่นให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ

12-Sep-18

 

Applied