• วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
 • จัดทำ Model ทางการเงิน ของบริษัท
 • ปริญญาโท การเงิน / บัญชี

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ เคมี, เศรษฐศาสตร์
 • วางแผนการผลิตน้ำมันหล่อลื่น
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

18-Jul-18

 

Applied
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ IT Infrastructure Architectur
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร
 • IT System Administrator/Database Administrator

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง ระบบ Eco-System
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร
 • IT API ECO-System

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ IT Infrastructure Architectur
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร
 • IT Network

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
 • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

16-Jul-18

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบ HRMS (Human Resource Management System)
 • ปริญญาโท/ตรี สาขา HR, MIS, Computer Science
 • เคยใช้โปรแกรม Workday, SAP, Oracle, PeopleSoft

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied