• ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ทักษะในเรื่อง Object-Oriented Programming
  • ทักษะในการเขียน ออกแบบ พัฒนา โปรแกรม

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.