asset world corp public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 35 jobs at asset world corp public company limited
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • งานทะเบียนบริษัท จดเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่างๆ
  • งานนิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจและเอกสารที่มีผลผูกพัน
  • ให้คำปรึกษาและความเห็นกฎหมายแก่หน่วยงานธุรกิจต่างๆ
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
  • ทำงานด้านเอกสารได้ดี (Quotation, Memorandum, etc.)
  • ชำนาญในโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Bangkor-laem
  • ประสบการณ์การขาย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  • รักงานขายมีความกระตือรือร้น
  Next