• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี
  • มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็น Team Work

07-Dec-19

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 7 ปี
  • ถ้าผ่านการอบรมด้าน Thermal Process จะพิจารณา

07-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?