• Male or female with age 30 years old up
 • Bachelor’s or Master's Degree in Accounting
 • 5 years experience Internal Audit field

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female with age 25-35 years old
 • At least 1– 5 years working experience in Android
 • Skilled in Java Programming

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Investor Relations field
 • Investment Banking experience is preferable
 • Male or Female, age over 32 years

09-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT, or other related
 • 2 year experience in JAVA software development
 • Preferred experience includes web service

09-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาสถิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์สถิติบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้งาน SPSS เป็นอย่างดี

09-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

09-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.