• เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า และระยะเวลา
  • วางแผน ควบคุม และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการ
  • ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (PR) / (PO)

10-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?