• ท่องเที่ยวประจำปี
  • ฟรีอาหารและเครื่องดื่มเวลาพักเบรก
  • มีเวลาพัก 1 ชม. 30 นาที

18-Jul-18

 

Applied
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ฟรีอาหารและเครื่องดื่มเวลาพักเบรก
  • มีเวลาพัก 1 ชม. 30 นาที

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?