• มีความเชี่ี่ยวชาญด้านโปรแกรม AutoCad
  • ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ออกแบบเกี่ยวกับงานครัว ระบบครัวต่าง ๆ

21-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?